Algemene voorwaarden O’beau

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. O’beau: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Raadhuisstraat 23, 4927 AM te Hooge Zwaluwe, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 18115383
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie O’beau een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen O’beau en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst, waarmee O’beau zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen O’beau en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van O’beau en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel van O’beau. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door O’beau geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van O’beau op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 tussen O’beau en een consument die:
 7. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van O’beau en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van O’beau of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden; of
 8. wordt gesloten in de verkoopruimte van O’beau of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van O’beau is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van O’beau en de consument.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden omtrent de overeenkomst buiten de verkoopruimte, zoals wat betreft het recht van ontbinding, gelden niet indien de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.

 1. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar O’beau op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar O’beau gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 2. Webwinkel/website: nl dan wel o-beau.com.
 3. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door O’beau aan de koper te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, meubels en/of (woon)accessoires begrepen kunnen zijn.
 4. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van O’beau en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van O’beau is vrijblijvend. O’beau kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper. In geval van herroeping van het aanbod terwijl betaling door de koper reeds heeft plaatsgevonden, draagt O’beau zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van O’beau dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De koper kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van O’beau dat is gebaseerd op door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van O’beau, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij O’beau anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door O’beau aan de koper bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht O’beau nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. O’beau spant zich in de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de koper heeft verbonden, na te komen, echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van O’beau treedt niet eerder in dan nadat de koper O’beau schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen O’beau haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Een leveringstermijn waartoe O’beau zich jegens de koper heeft verbonden, vangt niet eerder aan dan nadat O’beau alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | LEVERING

 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan door of namens O’beau, dan wel afhalen daarvan door of namens de koper op locatie van O’beau. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten door of namens de koper worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip.
 2. In geval van bezorging worden de producten geleverd op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van bezorging bepaalt O’beau de wijze van verzending van de producten.
 3. O’beau bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking van de producten.
 4. O’beau behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan O’beau verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal O’beau de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan O’beau verschuldigde bedragen.
 8. In het geval dat de koper de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van O’beau mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. O’beau is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan O’beau verschuldigde bedragen en naar redelijkheid door O’beau vast te stellen kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien O’beau bij toepassing van lid 7 of 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper zijn daar bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, RECLAMES, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard dan wel hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan O’beau.
 2. O’beau staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Naar uitsluitende beoordeling van O’beau kan zij, afhankelijk van de omstandigheden van het geval en tegen eventueel nader door O’beau te stellen voorwaarden, een niet-goed-geld-terug garantie toepassen. Een eventueel door O’beau, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet overigens niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens O’beau kunnen doen gelden.
 3. In geval van ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken van de producten, dient de koper daarvan binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen zeven dagen na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek, schriftelijk bij O’beau te reclameren.
 4. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor O’beau uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 5. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij O’beau is gereclameerd.
 6. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan O’beau verschuldigde bedragen bestaan.
 7. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan O’beau toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, schade als gevolg van bevochtiging van lederen meubels of accessoires, dan wel verkleuring van dergelijke producten als gevolg bovenmatige blootstelling aan zonlicht, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege O’beau en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van O’beau zijn uitgevoerd.
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O’beau worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND EN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand dan wel overeenkomst buiten de verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument kan de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door O’beau aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij O’beau. Zo spoedig mogelijk nadat O’beau in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal O’beau de ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan O’beau terug leveren c.q. beschikbaar stellen.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. O’beau is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 6. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden. In geval van een overeenkomst buiten de verkoopruimte zal O’beau de producten op haar kosten afhalen indien de producten bij het sluiten van die overeenkomst bij de consument thuis zijn afgeleverd en de producten naar hun aard niet met de gewone post kunnen worden teruggezonden.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van O’beau, met dien verstande dat O’beau niet verplicht is de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument voor een andere wijze dan de door O’beau zelf gehanteerde minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 8. O’beau zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte aan de consument terugbetalen, mits de producten door O’beau zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is O’beau niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door O’beau aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 8. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 4. een koop waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

ARTIKEL 9. | RETOURRECHT VOOR NIET-CONSUMENTEN

 1. O’beau kan een koper die geen consument is eveneens het recht toekennen om de overeenkomst die op afstand of buiten de verkoopruimte is gesloten, tot 14 dagen na ontvangst van de producten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In zodanig geval kan O’beau:
 2. van de koper verlangen dat de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, voor rekening en risico van de koper aan O’beau worden teruggeleverd binnen 14 dagen nadat de koper O’beau schriftelijk van de retournering in kennis heeft gesteld;
 3. de terugbetalingsverplichting jegens de koper opschorten totdat 14 dagen zijn verstreken nadat O’beau de producten conform het bepaalde onder a heeft terugontvangen;
 4. de verzend- en/of retourkosten voor rekening van de koper laten;
 5. de producten voor rekening van de koper aan de koper retourneren indien en voor zover na de retournering van de producten door de koper blijkt dat de producten niet aan het bepaalde onder a voldoen, in welk geval de koper geen aanspraak maakt op terugbetaling van de koopprijs van dat gedeelte van de bestelling dat niet onbeschadigd, niet met alle geleverde toebehoren dan wel niet in de originele staat en verpakking aan O’beau is teruggeleverd.
 6. Het retourrecht als bedoeld in het vorige lid komt in elk geval niet aan de koper toe ten aanzien van producten als bedoeld in artikel 8.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. O’beau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien O’beau bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. O’beau is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst O’beau ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is O’beau gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan O’beau verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is O’beau gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door O’beau op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die O’beau ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien O’beau de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De eventuele bezorgkosten in verband met de levering komen aanvullend voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. O’beau is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de uit hoofde van de overeenkomst door de koper verschuldigde bedragen te vorderen, met dien verstande dat:
 3. in geval van een consumentenkoop O’beau de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs;
 4. in het kader van een overeenkomst buiten de verkoopruimte pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming kan worden gevorderd van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis van de consument tot betaling.
 5. Zolang de koper jegens O’beau in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting, is O’beau niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Betaling dient te geschieden op één van de daartoe door O’beau voorgeschreven wijzen, binnen de door O’beau vermelde termijn.
 7. O’beau is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van O’beau, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6, is O’beau na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan O’beau kan worden toegerekend.
 3. O’beau is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de koper voor toegang tot zijn account op de website.
 4. O’beau is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van O’beau is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van O’beau betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van O’beau nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van O’beau daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van O’beau dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens O’beau bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De koper vrijwaart O’beau van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan O’beau toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van O’beau.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door O’beau geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht O’beau hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan O’beau of de door O’beau aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. O’beau is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de verkochte producten door O’beau aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door O’beau te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en O’beau is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; O’beau is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. O’beau garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. O’beau verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van O’beau, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van O’beau met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van O’beau anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van O’beau vereist.
 5. Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van O’beau.
 6. De wederverkoper is verplicht om de door O’beau gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet dan na een schriftelijke toestemming van O’beau toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

O’beau dan wel zijn toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door O’beau gevoerde handels- en merknaam “O’beau” en op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

ARTIKEL 17. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij O’beau.
 2. Bij O’beau ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van O’beau aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.